HomeContact
Statut

Załącznik do uchwały Nr 6/11/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mojuszu z dnia 30.11.2017 r.

 

STATUT  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W MOJUSZU 

 

  *Zmiany wprowadzone Uchwałą  Rady Pedagogicznej z 28.02.2018r.

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)        Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Mojuszu.

2)        Oddziale Przedszkolnym - należy przez to rozumieć roczne przygotowanie przedszkolne
 zorganizowane w szkole podstawowej.

3)        Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoła Podstawowej w Mojuszu.

4)        Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Mojuszu.

5)        Nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły.

6)        Uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej w Mojuszu oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

7)        Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej
w Mojuszu.

8)        Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku.

9)        Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby  
   (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

10)    Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole.

11)    Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

12)    Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Sierakowice.

 

§ 2.

 1. Szkoła Podstawowa w Mojusz jest szkołą publiczną.
 2. Nauka w szkole jest bezpłatna i powszechnie dostępna.
 3. Siedzibą szkoły jest budynek znajdujący się pod adresem Mojuszu 23.

 

 

§ 3.

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła może posiadać imię, sztandar i ceremoniał szkolny.

 

§ 4.

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sierakowice, położona w powiecie kartuskim, województwie pomorskim z siedzibą w Sierakowicach ul. Lęborska 30.
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

§ 5.

Szkoła jest jednostką budżetową.

§ 6.

 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 2. Szkoła realizuje swoje zadania współpracując z placówkami oświatowymi i poza oświatowymi
 3. Szkoła prowadzi Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w;

1)      czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

2)      pięcioletnim technikum;

3)      trzyletniej szkole branżowej I stopnia;

4)      trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

 1. Szkoła prowadzi bibliotekę i dożywianie uczniów.

 

 

§ 7.

W skład budynku szkolnego wchodzi pomieszczenie w remizie OSP w Mojuszu, które znajduje się poza głównym budynkiem szkoły, wykorzystywane z przeznaczeniem na salę ćwiczeń z wychowania fizycznego. Budynek jest oddalony od szkoły około 200 metrów.

 

 

 

Rozdział II .

Cele i zadania szkoły 

 

§ 8.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania dla ośmioletniej szkoły podstawowej określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności :

1)   Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

2)   Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

2) Zapewnia uczniom bezpieczne warunki kształcenia.

3) Udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4) Organizuję zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych.

5) Zapewnia formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub  losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialną.

6) Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.

 

2. Szkoła realizuje :

1)   Programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

2)   ramowe plany nauczania;

3)   nauczanie języka grupy etnicznej – Kaszubów. Czyni to zgodnie z  Ustawą o Systemie Oświaty – art. 13 oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 23 XII 2008r. w sprawie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego (podstawa programowa nauczania języka regionalnego kaszubskiego).

Nauka języka kaszubskiego jest prowadzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 XI 2007 roku jako „nauka szkole z dodatkową nauką języka grupy etnicznej – Kaszubów z późniejszymi zmianami”, przez co rozumie się szkołę prowadzącą nauczanie wszystkich przedmiotów w języku polskim, z wyjątkiem przedmiotu dodatkowego, którym jest język kaszubski.

Dyrektor szkoły organizuje zajęcia umożliwiające  podtrzymanie poczucia tożsamości etnicznej językowej dzieci kaszubskich na pisemny wniosek ich rodziców lub prawnych opiekunów wyrażający wolę korzystania z takich zajęć.

 

3. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) Szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.

2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli
 i rodziców.

4.  Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

-  wychowanie przedszkolne organizowane w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym,

-  pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

-  drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

5.  Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć
z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

7. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną oraz wdrażać programy autorskie na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 9.

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
 i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1  poprzez:

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

9) kształtowanie zainteresowań własnym wsi i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną
i właściwą postawę ciała,

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.)
i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18) rozpoznawanie własnych emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19) rozwijanie umiejętności asertywnych,

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym
 i prywatnym,

25) integrację uczniów niepełnosprawnych,

26)podtrzymywanie kultury i tradycji kaszubskiej.

 

§ 10.

1. Szkoła realizuje zadania uwzględniając obowiązujące zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia, spełniając następujące warunki:

1)   podczas wszystkich zajęć realizowanych w szkole i poza nią opiekę nad uczniami sprawuje odpowiednio nauczyciel lub opiekun wyznaczony przez dyrektora szkoły;

2)   budynek szkoły i przynależne do niego boisko sportowe nie stanowią zagrożeń dla uczących się tam uczniów i są zorganizowane i utrzymane zgodnie z obowiązującymi zasadami bhp
i p.poż.;

3)   budynek posiada instrukcję przeciwpożarową, instrukcję i plan ewakuacji;

4)   zaplecze sanitarne szkoły jest zorganizowane w sposób zapewniający uczniom dostęp do źródła bieżącej ciepłej i zimnej wody;

5)   pracownie szkolne posiadają regulamin uwzględniający obowiązujące przepisy bhp,
z którym uczniowie zapoznawani są na pierwszych zajęciach prowadzonych w pracowni;

 

2. Zapewniając uczniom dostęp do Internetu szkoła podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,
w szczególności instaluje i aktualizuje zabezpieczające oprogramowanie.

3. Organizację i obowiązki opiekunów podczas wycieczek i imprez sportowych i rekreacyjnych

określają odrębne regulaminy.

 

§ 11.

 1. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje z placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami pracy.
 2. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły.
 3. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia lub organizacje, o których mowa
  w ust.2 wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności
  oraz uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 

Rozdział III.

Organy szkoły

 

§ 12.

 1. Organami szkoły są:

2)   Dyrektor szkoły,

3)   Pada Pedagogiczna,

4)   Samorząd Uczniowski,

5)   Rada Rodziców,

 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Pomorski Kurator Oświaty.

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

 

 

§ 13.

 1. Współpracę organów szkoły koordynuje Dyrektor, który w szczególności:

1)   każdemu z nich zapewnia możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach przypisanych im kompetencji;

2)   organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły;

3)   zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych bądź planowanych działaniach i decyzjach;

4)   umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i rozstrzyga spory pomiędzy organami szkoły;

 1. każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny w terminie określonym przez dyrektora szkoły;
 2. każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się
  do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, przedstawiając swoją opinię
  lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji pozostałych organów.

 

§ 14.

 1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę.
 2. Zasady postępowania w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora lub odwołania
  ze stanowiska określa ustawa – Prawo oświatowe.

 

§ 15.

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:

1)      kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)      realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)      dokonuje oceny pracy nauczycieli;

6)      opracowuje arkusz organizacyjny;

7)      ustala tygodniowy rozkład zajęć;

8)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

9)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

10)  egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników ustalonego
w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły;

11)  dba o zapewnienie pracownikom warunków niezbędnych do realizacji zadań;

12)  zapewnia nauczycielom prawidłowy przebieg stażu zgodnie z rozporządzeniem MEN
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;

13)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

14)  współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

15)  stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

16)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

17)  współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

18)  odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

19)  organizuję dożywianie dla dzieci i określa warunki korzystania z niego;

 

 1. Dyrektor szkoły odpowiada za:

1)     zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa, niniejszym statutem
i regulaminami wewnętrznymi;

2)     poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;

3)     majątek szkoły, stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz niezbędne prace konserwacyjne i remontowe budynku;

4)     zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej;

5)     zabezpieczenie budynku, pomieszczeń, dokumentacji, pieczęci.

 

 1. Dyrektor ma prawo:

1)      zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

2)      skierować nauczyciela w uzasadnionych przypadkach na dodatkowe badania lekarskie
w celu ustalenia jego przydatności do zawodu.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
 3. Podczas krótkotrwałej nieobecności zastępuje dyrektora upoważniony przez niego członek

Rady Pedagogicznej.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
  w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)      przyznawania nagród oraz wymierzenia kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

§ 16.

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły
  w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego  za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
   w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,
  po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły lub placówki, Rady Szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 6. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
  w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
  oraz informacje o działalności szkoły.
 7. W szkole nie funkcjonuje rada szkoły. Jej ustawowe kompetencje przyjmuje Rada Pedagogiczna.

 

 

§ 17.

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły;

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,
po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły oraz radę rodziców;

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2)      projekt planu finansowego szkoły lub placówki;

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      propozycje Dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)      zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;

6)      wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia
z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa ,lecz program nauczania tych zajęć został włączony
do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

§  18.

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 17  ust. 1, niezgodnych
   z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 19.

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia
  do uchwalenia Radzie Rodziców.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną
  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

§ 20.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy jej członków rady.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów
  lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

§ 21.

W szkole działa Rada Rodziców

1.     W szkole może działać Rada Rodziców, którą tworzą wszyscy rodzice uczniów szkoły
 i wychowanków oddziałów przedszkolnych.

2.     Rada Rodziców wspiera współdziałanie rodziców ze szkołą oraz działalność statutową Szkoły.

3.     Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem  oraz innymi organami szkoły.

4.     Rada Rodziców może przedstawiać opinie i propozycje we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

5.     Rada Rodziców na wniosek Dyrektora, gromadzi opinie ogółu rodziców w sprawach przez niego wskazanych i przedstawia je Dyrektorowi.

6.     Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej Szkoły z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.

 

 

§ 22.

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który  tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym i zatwierdzony przez Dyrektora.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami całej społeczności uczniowskiej.
 4. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów, jednakże plan działania Samorządu musi być wcześniej przedstawiony Dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.
 5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 6. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły propozycjeiopinie we wszystkich sprawach szkoły, a szczególnie dotyczące:
  1. działalności dydaktyczno-wychowawczej,
  2. organizacji szkoły,
  3. realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.

 

§ 23

 1. Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby:

1)      uczniowie znali program nauczania i wychowania, swoje prawa oraz stawiane im wymagania,

2)      uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce
i zachowaniu,

3)      organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

4)      uczniowie mieli możliwość rozwijania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej i innej,

5)       uczniowie dbali o mienie szkoły.

 

§ 24

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających
ze statutu i planów pracy szkoły.

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się
 z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji.

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły.

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

 

 

Rozdział IV.

Organizacja pracy szkoły

 

 

§ 25.

 1. Uczniowie do Szkoły Podstawowej w Mojuszu  przyjmowani są na podstawie regulaminu rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego. Pierwszeństwo mają uczniowie z obwodu szkoły.
 2. Do Punktu Przedszkolnego w Mojuszu przyjmowane są dzieci na podstawie regulaminu przyjęcia dzieci do przedszkola.
 3. Rok szkolny w szkole rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku. Szczegółową organizację pracy szkoły w danym roku szkolnym, w tym terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych  i letnich określają przepisy prawa oświatowego
  w sprawie organizacji roku szkolnego.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 6. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.
 7. Terminy opracowania arkusza organizacji szkoły oraz jego opiniowania i zatwierdzania określają odrębne przepisy.
 8. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności :

1)      liczbę oddziałów przedszkolnych;

2)      liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych;

3)      tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są prowadzone w oddziale przedszkolnym; (Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 649 4) czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych;

4)      liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników;

5)      liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych nauczycieli;

6)      liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników;

7)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych
i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych
 w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, Dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

10.  Szkoła organizuje dożywianie uczniów zapewniając im spożycie posiłku dla poszczególnych grup wiekowych.

a)      Posiłki wydawane są w trakcie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych o godz. 10.45-11.45

b)      Do korzystania z posiłków uprawieni są uczniowie szkoły wnoszących opłaty indywidualnie lub ze środków zewnętrznych.

§ 26.

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć,
  o którym mowa w § 23 ust. 8.
 2. W szkole mogą być organizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne, w wymiarze wynikającym
   odrębnych przepisów.
 3. Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.
 4.  Liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
 5. Rozkład wymienionych zajęć umożliwia uczestnictwo wszystkich zainteresowanych uczniów.

 

§ 27.

 1. Podstawową formą działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2)      zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

3)      zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4)      zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

5)      religia/etyka;

6)      wychowanie do życia w rodzinie;

7)      zajęcia z doradztwa zawodowego;

8)      zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości etnicznej, a w szczególności nauka języka kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszub prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z wyjątkiem zajęć specjalistycznych, biblioteki.Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala  
nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel
prowadzący zajęcia, z tym, że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy
zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu
na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

 

 

§ 28.

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub
w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcadostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

§ 29.

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnegooświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej.

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając
 z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej.

6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.

8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

§ 30.

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie życia
w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

§ 31.

 1. Szkoła umożliwia podtrzymywanie tożsamości językowej uczniów posługujących się językiem regionalnym organizując dodatkową naukę języka regionalnego – kaszubskiego.
 2. Celem kształcenia w zakresie języka kaszubskiego jest:

1)      znajomość kultury materialnej i duchowej Kaszub: historii, geografii, przyrody oraz zrozumienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu;

2)      rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych o nieskomplikowanej tematyce, formie
 i długości w różnych warunkach odbioru;

3)      tworzenie wypowiedzi z wykorzystaniem podstawowego zasobu środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w formie ustnej
i pisemnej na typowe tematy, na poziomie zapewniającym sprawną komunikację językową w różnych sytuacjach;

4)      przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie;

5)      analiza i interpretacja tekstów kultury.

 1. Nauka języka kaszubskiego organizowana jest dla uczniów chętnych, których rodzice złożą wniosek.
 2. Wniosek składany jest do dnia 30 września kolejnego roku szkolnego.
 3. Złożony wniosek dotyczy całego okresu nauki ucznia w szkole i jest przechowywany w szkole.
 4. Rodzic ma prawo zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach składając pisemną prośbę
  do Dyrektora szkoły. Rezygnacja może być rozpatrzona tylko z  końcem danego roku szkolnego.
 5. Zajęcia z języka kaszubskiego odbywają się według formuły z dodatkową nauką języka, czyli trzy godziny tygodniowo w systemie klasowo-lekcyjnym. Dopuszcza się realizację dwóch godzin w systemie klasowo-lekcyjnym i jednej godziny w systemie warsztatowo-wyjazdowym. Rozliczenie godzin realizowanych w systemie warsztatowo-wyjazdowym odbywa się na koniec roku.
 6. Ocenianie na zajęciach języka kaszubskiego jest zgodne z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym.
 7. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z zaliczeniem zajęć z języka regionalnego do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia, do których stosuje się przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

10.  W przypadku, gdy rodzic uważa, że ich prawa do podtrzymywania tożsamości kaszubskiej nie są podtrzymywane lub są naruszane, ma prawo odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

11.  Nauczanie języka regionalnego odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole przez Dyrektora szkoły.

 

§ 32.

 1. Szkoła prowadzi działania wolontariackie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu.
 2. Działania uczniów zakresie wolontariatu są dobrowolne.
 3. Samorząd uczniowski może powołać Radę Wolontariatu Szkolnego.
 4. Rada Wolontariatu na czele z opiekunem wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.
 5. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za rozpropagowanie wolontariatu w swojej klasie oraz przebieg działań wolontariatu.
 6. Wolontariat musi być dostosowany do predyspozycji uczniów.
 7. Wszystkie działania są muszą być odnotowywane w dzienniku klasowym.
 8. Rodzice uczniów wyrażają zgodę na udział dzieci w wolontariacie.

 

§ 33.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 1. Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 5 do 6 lat.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. W rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przeprowadza się rekrutację podstawową                   
     i rekrutację uzupełniającą.
 4. Rekrutacja uzupełniająca jest przeprowadzana tylko w przypadku, gdy w wyniku rekrutacji podstawowej w oddziale przedszkolnym zostaną wolne miejsca.
 5. W rekrutacji uzupełniającej stosuje się odpowiednio zasady, kryteria i tryb określony dla rekrutacji podstawowej.
 6. Miejsce w Oddziale Przedszkolnym, które zostanie zwolnione przez dziecko wcześniej przyjęte w wyniku rekrutacji podstawowej lub uzupełniającej  może być przyznane dziecku
   z gminy Sierakowice, a w przypadku braku kandydata, dziecku zamieszkującemu w innej gminie.
 7. Rodzice dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w terminie 7 dni przed rozpoczęciem procesu rekrutacji składają deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym.
 8. Rodzice dzieci, które wcześniej nie uczęszczały do oddziału przedszkolnego składają „Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego” wg wzoru stanowiącego załącznik
  do regulaminu. Złożenie podpisanego przez rodzica wniosku o przyjęcie jest równoznaczne
  z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 9. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi               
  w szkole w tym zakresie przepisami.

10.  Dane dzieci nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego,
są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem

11.  Do Oddziału Przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sierakowice

12.  W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek, o którym mowa w regulaminie, liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)   wielodzietność rodziny dziecka,

2)   niepełnosprawność dziecka,

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

4)   niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

5)   niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

6)   samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

7)   objęcie dziecka pieczą zastępczą.

13.  Liczba dzieci w Oddziale Przedszkolnym nie może przekraczać 25 dzieci.

14.  Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się zgodnie z ramowym rozkładem dnia ustalonym przez nauczyciela prowadzącego Oddział Przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

15.  Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny zajęć dydaktycznych, zabaw dowolnych, czynności porządkowych, pobytu na powietrzu.

16.  Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku szkolnego przez Dyrektora szkoły.

17.  Oddział Przedszkolny czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

18.  Dzienny czas pracy ustalany jest corocznie w planie tygodniowym, średnio 5 godzin dziennie zajęć obowiązkowych.

19.  Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

20.  Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

21.  Czas trwania zajęć z religii wynosi 45 minut.

22.  Czas trwania zajęć regionalnych wynosi 30 minut.

23.  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.

§ 34

 1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Oddziału Przedszkolnego jest obowiązkiem rodziców
  lub upoważnionych przez nich osób zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Za osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo uważa się osoby pełnoletnie
  oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły, podpisując stosowne oświadczenie.
 4. Osoby przyprowadzającej dziecko do Oddziału Przedszkolnego przekazują go bezpośrednio nauczycielowi.
 5. W przypadku odbioru dziecka przez osobę upoważnioną, powinna ona posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczycielki.
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa
  (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję.
 7. Prośba rodzica dotycząca nieodbierania dziecka przez drugiego, musi być poświadczona stosownym postanowieniem sądowym.
 8. Dziecko należy odebrać punktualnie po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
 9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego nauczyciel zobowiązany jest zadzwonić do rodziców.

10.  Szczegółowy zakres działania Oddziału Przedszkolnego określa Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego.

 

§ 34.

PUNKT PRZEDSZKOLNY

 

 1. Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci od 3 do 5 lat.
 1. W przedszkolu ustala się liczbę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach złożonych
  z dzieci wg zbliżonego wieku przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.
 2. Dzieci do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są do oddziałów złożonych z dzieci wg zbliżonego wieku odpowiednio do liczby wolnych miejsc w oddziale.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
  8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 4. W rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego przeprowadza się rekrutację podstawową
  i rekrutację uzupełniającą.
 5. Rekrutacja uzupełniająca jest przeprowadzana tylko w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji podstawowej w przedszkolu zostaną wolne miejsca.
 6. W rekrutacji uzupełniającej stosuje się zasady, kryteria i tryb odpowiednio jakw rekrutacji podstawowej. Miejsce w Punkcie Przedszkolnym, które zostanie zwolnione przez dziecko wcześniej przyjęte, można przekazać innemu oczekującemu.
 7. W wyniku rekrutacji podstawowej lub uzupełniającej  miejsce może być przydzielone tylko dziecku z listy nieprzyjętych, które otrzymało największą liczbę punktów w danej grupie wiekowej.
 8. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sierakowice.
 9. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria.

1)   wielodzietność rodziny kandydata,

2)   niepełnosprawność kandydata,

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,,

7)   objęcie dziecka pieczą zastępczą.

10.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Punkt Przedszkolny nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie. Tzw. „kryteriów gminnych”.

11.  Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 20 dzieci.

12.  Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym odbywają się zgodnie z ramowym rozkładem dnia ustalonym przez nauczyciela prowadzącego Punkt Przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

13.  Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny zajęć dydaktycznych, zabaw dowolnych, czynności porządkowych, pobytu na powietrzu.

14.  Punkt przedszkolny czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

15.  Dzienny czas pracy ustalany jest corocznie w planie tygodniowym, średnio 5 godzin dziennie zajęć obowiązkowych.

16.  Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do
 5 lat w wymiarze 5 godzin dziennie.

17.  Wysokość opłat za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty za godzinę (ustalonej przez organ prowadzący) i liczby godzin i minut świadczeń udzielanych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

18.  Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

19.  Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

20.  Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Punktu Przedszkolnego jest obowiązkiem rodziców lub upoważnionych przez nich osób zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo.

21.  Za osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo uważa się osoby pełnoletnie
oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

22.  Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły, podpisując stosowne oświadczenie.

23.  Osoby przyprowadzające dziecko do Punktu Przedszkolnego przekazują go bezpośrednio nauczycielowi.

24.  W przypadku odbioru dziecka przez osobę upoważnioną, powinna ona posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczycielki;

25.  Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję.

26.  Prośba rodzica dotycząca nieodbierania dziecka przez drugiego, musi być poświadczona stosownym postanowieniem sądowym.

27.  Dziecko należy odebrać punktualnie po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

28.  W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Punktu Przedszkolnego nauczyciel, zobowiązany jest zadzwonić do rodziców.

29.  Dyrektor szkoły ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków Punktu Przedszkolnego na pisemny, umotywowany wniosek wychowawcy, gdy dalszy pobyt dziecka zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub jego samego, a wyczerpane zostały możliwości oddziaływań wychowawczych.

30.  Dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego
w przypadku nieusprawiedliwionej absencji wynoszącej 30 dni.

31.  Dzieci, które zostały zdiagnozowane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną zostają objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju do czasu ukończenia przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

32.  Szczegółowy zakres działania Punktu Przedszkolnego określa Regulamin rekrutacji
do Punktu przedszkolnego.

 

§ 36.

 

 1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1)      pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2)      biblioteki;

3)      świetlicy ;

4)      zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

5)      pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni.

 1. Pracowanie szkolne posiadają własne regulaminy.

 

Cały STATUT jest dostępny w zakładce "do pobrania"