HomeContact
SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W MOJUSZU 

 

 1. Ocena z zachowania, zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej w Mojuszu wyraża opinię o spełnianiu przez ucznia poniższych kryteriów:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom

2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania.

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

4. Obowiązująca skala ocen z zachowania:

- wzorowe

- bardzo dobre

- dobre

- poprawne

- nieodpowiednie

- naganne

5.  Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy zobowiązany jest do

poinformowania uczniów i ich rodziców o:

- warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

- warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania

- skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 

6.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7. Jeden raz w miesiącu wychowawca informuje każdego ucznia o uzyskanej ilości punktów

8. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów

9.Uczeń zdobywa punkty dodatkowe, podejmując działania zawarte w części: „Zachowania  pozytywne”

10.Uczeń traci punkty w przypadku prezentowania zachowań zawartych w części: ”Zachowania negatywne”

11.Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen:

 • wzorowe -181 i więcej pkt.
 • bardzo dobre –151 – 180 pkt.
 • dobre - 121 – 150 pkt.
 • poprawne - 81 – 120 pkt.
 • nieodpowiednie - 51 - 80 pkt.
 • naganne - 50 pkt. i mniej

12. Uczeń mający 20 pkt. ujemnych nie może mieć oceny wzorowej.

13. Uczeń mający 30 pkt. ujemnych nie może mieć oceny bardzo dobrej.

14. Uczeń mający 40 pkt. ujemnych nie może mieć oceny dobrej.

15. Uczeń mający 50 pkt. ujemnych nie może mieć oceny poprawnej.

16. Na ocenę roczną wpływa suma punktów (zarówno za zachowania pozytywne jak i negatywne) otrzymanych w I i II okresie przez ucznia podzielona przez dwa.

17. Dokumentacją zachowania uczniów jest zeszyt uwag, w którym znajdują się wszystkie notatki dotyczące przyznawanych uczniom punktów.

18. Uczniowie mający kłopoty z zachowaniem dyscypliny i stosowaniem się do regulaminów na wniosek kierownika wycieczki nie uczestniczą w niej.

19. Otrzymana przez ucznia ilość punktów stanowi znaczący punkt odniesienia dla wychowawcy przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania. Przed jej ustaleniem jednak wychowawca winien wziąć pod uwagę także ocenę nauczycieli, ocenę klasy i samoocenę ucznia, a także inne znaczące okoliczności.

 

Zachowania pozytywne

Uczeń otrzymuje punkty za:

1. Udział w konkursach:

-etap pierwszy/szkolny  5-10 pkt.

-etap drugi /gminny 10-15 pkt.

-etap trzeci/powiatowy 15-  10 pkt.

-za miejsca 1-3 odpowiednio 10, 8, 6 pkt.

-za wyróżnienie 4 pkt.

2. Udział w zawodach sportowych:

-etap pierwszy /gminny 5 pkt.

-etap drugi/rejonowy/powiatowy 10 pkt.

-etap trzeci /wojewódzki 15 pkt.

-za miejsca 1-3 odpowiednio 10,8,6 pkt.

-za wyróżnienie 4 pkt.

3. Reprezentowanie szkoły poza jej siedzibą 5 pkt.

4. Udział w zajęciach kół zainteresowań(za każde zajęcia) 1 - 5 pkt.

5. Wywiązywanie się z funkcji w szkole:

- przedstawiciele Samorządu Szkolnego 10 pkt.

6. Wywiązywanie się z funkcji w klasie 2 pkt.

7. Prace wykonane z własnej inicjatywy:

-na rzecz klasy 2 -10pkt.

-na rzecz szkoły 5-20 pkt.

-na rzecz środowiska 5-10 pkt.

8. Czynny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych 5-10 pkt.

9. Opiekun akcji ogólnoszkolnej ustala ilość punktów przyznawanych za konkretne

działanie (np. zbiórka nakrętek)

10. Regularna, udokumentowana pomoc kolegom w nauce 5-10 pkt.

11. Wzorowa frekwencja 10 pkt.

12. Do dyspozycji nauczyciela jednorazowo na koniec półrocza za sumienność,

obowiązkowość i kulturę osobistą 0 – 5 pkt.

13. Do dyspozycji wychowawcy klasy 0 - 5 pkt.

 

Zachowania negatywne

Uczeń traci punkty w następujących przypadkach:

1. Utrudnianie prowadzenia lekcji 2 pkt. każdorazowo

2. Brak na lekcji zeszytów, książek, stroju gimnastycznego 2 pkt.

3. Okłamywanie nauczyciela 5 pkt.

4. Niewykonywanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły 3 pkt.

5. Aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły 5-10 pkt.

6. Nieodpowiednie zachowanie na przerwach 2 pkt.

7. Celowe niszczenie sprzętu, książek z biblioteki i wyposażenia szkoły 10 pkt.

8. Umyślne niszczenie cudzej i swojej własności 5 lub 10 pkt.

9. Ubliżanie kolegom 10- 15pkt.

10. Agresja słowna w stosunku do innych ludzi 5 -20 pkt.

11. Brak zmiennego obuwia 2 pkt.

12. Używanie wulgarnego słownictwa 5 pkt.

13. Opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia:

- pojedyncze godziny 3 pkt.

- cały dzień 5 pkt.

- spóźnienia 1 pkt.

14. Niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków 4 pkt.

15. Kradzież 20 pkt.

16. Wyłudzanie pieniądze i innych rzeczy 15 pkt.

17. Uleganie nałogom 20 pkt.

18. Opuszczanie terenu szkoły bez zezwolenia 8 pkt.

19. Niekulturalne zachowanie się poza szkołą 5 pkt.

20. Zaśmiecanie szkoły i otoczenia 3 pkt.

21. Nieodpowiednie zachowanie na stołówce 3pkt

22. Korzystanie niezgodne z wewnętrznym regulaminem szkoły z telefonu komórkowego 5 pkt.

23. Nagrywanie uczniów i pracowników szkoły 20 pkt

24. Publikowanie wizerunku uczniów i pracowników szkoły bez ich zgody 20 pkt

25. Przynoszenie i używanie niebezpiecznych przedmiotów 15 pkt

26. Nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w określonych pomieszczeniach

szkolnych i innych miejscach zajęć 5 lub 10 pkt.

27. Fałszowanie lub niszczenie dokumentacji (zwolnień, usprawiedliwień, dziennika, zeszytu uwag i innych) 20 pkt.

28. Każdorazowe łamanie regulaminu wycieczki 5pkt                                                       

   29.Treści pornograficzne w urządzeniach mobilnych 5-25 pkt.                                                        

 30. Bójka 10-25 pkt.                                                                                                                                 

  31. Naruszenie nietykalności cielesnej 50 pkt.     

 

      32.Nakłanianie do łamania przepisów   30 pkt.                                                                                                       

  33. Podjudzanie, podżeganie do niebezpiecznych zachowań  50 pkt.                                                        

   34. Jeżeli uczeń dopuścił się naruszenia przepisów punktów  30, 31 uczeń uzyskuje za dane półrocze ocenę naganną.                                                                                                                                        

  35. Jeżeli uczeń dopuścił się naruszenia przepisów punktów 10, 15,16, 23, 24, 25,29,32, 33 , nie może otrzymać w danym półroczu oceny wyższej od nieodpowiedniej.