HomeContact
Regulamin Wewnętrzny

Regulamin Wewnętrzny Szkoły Podstawowej w Mojuszu

1. Prawa i obowiązki ucznia określa Statut Szkoły Podstawowej w Mojuszu.

2. Uczeń powinien:                                                                                                                   

a) systematycznie uczęszczać do szkoły na wszystkie zajęcia obowiązkowe i zajęcia dodatkowe, na które wyrazili zgodę jego rodzice/prawni opiekunowie;                                              

  b) być zawsze przygotowanym do zajęć, posiadać potrzebne przybory, chętnie wykonywać zadania dodatkowe;                                                                                                                            

 c) przychodzić punktualnie do szkoły, nie spóźniać się na zajęcia bez powodu;                   

  d) usprawiedliwiać terminowo nieobecności, tj. tego samego dnia, w którym wraca do szkoły po przerwie;                                                                                                                

    e) posiadać dzienniczek ucznia, w którym widnieje wzór podpisu rodziców, i w którym prowadzi się wszelką korespondencję z rodzicami, a także notuje oceny postępów w nauce;                                                                                                                                            

f) uzupełniać powstałe w wyniku nieobecności braki w materiale na zasadach uzgodnionych z nauczycielami;                                                                                              

  g) poprawiać słabe oceny (dostateczne, dopuszczające, niedostateczne) na zasadach ustalonych z nauczycielami;                                                                                                   

 h) zgłaszać nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć brak zeszytu, przyborów lub pracy domowej, jak również nieprzygotowanie do zajęć;                                                              

  i) pytać nauczyciela w momencie niezrozumienia przekazywanych na lekcji treści.

3. Ze względu na bezpieczeństwo uczniowie mają zakaz , po zakończeniu zajęć, na oczekiwanie na rodziców lub prawnych opiekunów poza terenem szkoły, chyba że rodzice/prawni opiekunowie wyraźnie tego sobie życzą (nie dotyczy to jednak dzieci młodszych niż 7 lat – tu dziecko bezwzględnie pozostaje pod opieką szkoły do momentu odebrania go przez rodzica/ prawnego opiekuna lub inną upoważnioną przez nich osobę dorosłą).

4.Dyżury nauczycielskie na korytarzach zaczynają się o 7.50. W przypadku wcześniejszego przybycia do szkoły uczniowie czekają na zajęcia w pomieszczeniu stołówki szkolnej. Nie należy jednak bez ważnego powodu przysyłać dzieci do szkoły przed czasem z uwagi na brak porannych zajęć świetlicowych , a zatem brak opieki nad uczniami.

5. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego, nieuczęszczający na katechezę i zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie przebywają w szkole przy grupie,  lub (jeśli zajęcia są ostatnią lekcją) wracają do domu.

6. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych uczniowie wracają samodzielnie do domu (poza dziećmi poniżej 7 roku życia).

7. W szkole obowiązuje następujący strój ucznia:                                                                                   

a) galowy: biała bluzka/koszula, czarna/granatowa/ chabrowa spódnica/spodnie;                               

  b) sportowy: biały T-shirt, czarne/granatowe/ chabrowe spodenki / ciemny dres lub strój dyscyplin sportowych, obuwie sportowe na białej podeszwie z właściwościami antypoślizgowymi;                                                                                                                                                    

 c) strój codzienny ucznia jest schludny, skromny, estetyczny

 8. Strój galowy obowiązuje podczas:                                                                                          

  a) uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;                                                                              

 b) ślubowania klasy I;                                                                                                                                                                                                                                      c) akademii szkolnych i imprez okolicznościowych;                                                                

    d) i w innych szczególnych momentach.

9. Strój galowy obowiązuje również dzieci z oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego.

10. Niezastosowanie się do wymogów stroju codziennego i galowego nie ma wpływu na oceny przedmiotowe, może mieć jednak wpływ na ocenę z zachowania.

11. Wygląd zewnętrzny ucznia zależy od niego samego i jego rodziców. Należy w tym zakresie:                                                                                                                                                      

  a) dbać o schludny i estetyczny wygląd;                                                                                             

  b) przestrzegać zasad higieny osobistej.

12. W budynku szkolnym uczniowie chodzą bez nakrycia głowy.

13. Nie należy nosić na szyi smyczy, korali, długich wisiorków – ze względu na bezpieczeństwo dziecka.

14. Zabrania się dzieciom:                                                                                                                

   a) farbowania włosów;                                                                                                                       

  b) malowania twarzy, paznokci;                                                                                                          

  c) noszenia biżuterii (sprawy związane z bezpieczeństwem i możliwością utraty   przedmiotów wartościowych)                                                                                                                   

 d) noszenia długich włosów bez związania, splecenia w warkocz.

15. Do kontrolowania wyglądu zewnętrznego uczniów, upoważnieni są:                                                                                                                  

  a) wychowawcy klas (systematycznie);                                                                                        

  b) pozostali nauczyciele (doraźnie)                                                                                                      

c) dyrektor szkoły (doraźnie).

16. Pozostali nauczyciele, nie będący wychowawcą ucznia, mają prawo do zwracania uwagi uczniom, jeżeli nie stosują się do ustaleń regulaminu wewnętrznego szkoły i mają obowiązek informowania o tym wychowawcy klasowego.

17. Wychowawcy mają obowiązek informowania rodziców/prawnych opiekunów o fakcie nieprzestrzegania przez ich dzieci ustalonych w szkole zasad.

18. Wygląd zewnętrzny ucznia nie ma wpływu na oceny z przedmiotów, ma jednak wpływ na oceny z zachowania.

19. Obuwie zmienne obowiązuje wszystkie dzieci przebywające w budynku szkolnym.

20. Obowiązuje obuwie zmienne z jasna podeszwą i antypoślizgową powierzchnią.

21. Przy każdorazowym wyjściu poza budynek szkoły należy zmieniać obuwie na wyjściowe.

22. W trakcie zmian obuwie wyjściowe pozostaje w szatni szkolnej, a po zakończeniu zajęć obuwie zmienne należy przechowywać w workach na wieszakach.

23. Szatnie uczniowskie podzielono na:                                                                                                  

a) pomieszczenie dla punktu przedszkolnego (przedsionek w sali dydaktycznej);                                    

    b) pomieszczenie dla dzieci z oddziału przedszkolnego (przedsionek sali dydaktycznej);                                                                                                                                                                

   c) szatnia dla uczniów klas I-III ;                                                                                                             

   d) szatnia dla uczniów klas IV-VI .

24. W szatniach uczniowie pozostawiają odzież wierzchnią, obuwie zmienne, teczki (kiedy wychodzą na zajęcia w terenie lub na salę ćwiczeń).

25. Nie pozostawia się w szatni pieniędzy, wartościowych rzeczy. W przypadku zaginięcia takowych szkoła nie odpowiada za rzeczy utracone. Uczniowie zostawiają je tam na własną odpowiedzialność.

26. Sale lekcyjne są przydzielone nauczycielowi - opiekunowi, który:                                                 

  a) dba o jej wystrój i estetyczny wygląd;                                                                                             

  b) dba o jej wyposażenie, odpowiada za jej stan;                                                                              

c) zgłasza wszelkie usterki zagrażające bezpieczeństwu uczniów dyrektorowi szkoły lub pracownikowi gospodarczemu i domaga się ich usunięcia;                                                             

 d) w porozumieniu z dyrektorem szkoły ma prawo dochodzenia winnych spowodowania zniszczeń w sali.

27. Za umyślne spowodowanie zniszczeń sprzętu szkolnego ponoszą materialną odpowiedzialność rodzice ucznia, który sprzęt zdewastował.

28. Pozostali nauczyciele przedmiotów prowadzą w salach zajęcia zgodnie z rozkładem i mają obowiązek:                                                                                                                                    

 a) dbania o ład i porządek w sali, właściwego jej wykorzystywania, odpowiadają też za mienie pozostawione w sali;                                                                                                                   

b) prowadzenia dochodzenia w sprawie zniszczeń dokonanych w czasie trwania zajęć.

29. Za prawidłowe usadzenie uczniów przy odpowiednio dobranych stolikach i wymiarowych krzesłach odpowiada nauczyciel wychowawca danej klasy.

30. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie odpowiada za zachowanie odpowiedniej odległości stolików od tablicy.

31. Przenoszenie wyposażenia z sali do sali jest możliwe wyłącznie za zgodą dyrekcji szkoły lub nauczyciela opiekuna danego pomieszczenia.

32. Uczniowie:                                                                                                                                      

  a) po dzwonku na zajęcia ustawiają się parami i czekają na nauczyciela;                                            

   b) w przypadku nieobecności nauczyciela zgłaszają ten fakt dyrektorowi szkoły lub nauczycielowi z sąsiedniej sali;                                                                                                               

c) wchodzą do sali pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i zajmują miejsca zgodnie z jego wskazaniami;                                                                                                               

  c) dbają o ład i porządek na stoliku i w jego obejściu;                                                                           

  d) odpowiadają za celowo dokonane zniszczenia sprzętu szkolnego (materialna odpowiedzialność rodziców).

33. Zabrania się uczniom podczas zajęć lekcyjnych:                                                                            

a) jedzenia i  żucia gumy;                                                                                                             

  b) posiadania włączonego telefonu komórkowego;                                                                                

  c) komentowania dokonań innych uczniów, wyśmiewania koleżanek i kolegów;                                     

d) zaśmiecania sali;                                                                                                                                

 e) chodzenia bez przyczyny i pozwolenia nauczyciela po klasie w trakcie zajęć.

34. Wychodzenie uczniów w trakcie zajęć jest dozwolone tylko w wyjątkowych wypadkach np. nagła potrzeba fizjologiczna.

35. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci niedozwolone jest bieganie po szkolnych holach w czasie przerw, zabawy piłką i rzucanie wszelkimi przedmiotami.

36. Zabronione jest przebywanie uczniów w salach lekcyjnych podczas przerw bez opieki nauczyciela.

37. Sala ćwiczeń znajduje się w budynku Remizy OSP i jest oddalona od budynku szkolnego. W związku z powyższym:                                                                                                

a) uczniowie dochodzą do niej i wracają wyłącznie pod opieką nauczyciela;                                      

   b) zabrania się przebywania w sali uczniom bez opieki nauczyciela;                                                

  c) sprzęt sportowy wykorzystuje się wyłącznie pod opieką i za pozwoleniem nauczyciela prowadzącego zajęcia.

38. Szatnie w sali ćwiczeń zostały podzielone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

39. Uczniowie w tych szatniach powinni:                                                                                        

   a) właściwie się zachowywać, aby nie narazić na uszczerbek zdrowia własnego i innych;

  b) dbać o ład i porządek; rzeczy pozostawione w szatni należy ułożyć, powiesić na wieszakach;                                                                                                                                           

 c) pozostawić po sobie w  ład i porządek.


40. Przerwy międzylekcyjne ustalane są corocznie według harmonogramu dowozów szkolonych i dostaw posiłków ze stołówki.

41. Zakłada się, że długość zwykłej przerwy wynosi 10 minut, a przerwa  na obiad 15 minut.

42. Uczniowie podczas przerw mają prawo do odpoczynku, jest to również czas na załatwienie potrzeb fizjologicznych, spożycie posiłków, wypicie przyniesionych napojów, przejście do sali, w której będą się odbywały kolejne zajęcia.

43. W trakcie przerw uczniowie przebywają na holach szkolnych pod opieką dyżurujących nauczycieli.

44. Przy sprzyjającej pogodzie dopuszczalne jest przebywanie na zewnątrz budynku – za przyzwoleniem dyżurującego nauczyciela.

45. Zabrania się uczniom w czasie przerw:                                                                                         

a) biegania po korytarzach;                                                                                                                

b) zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych (podstawiania nóg, szturchania, bójek);

c) biegania po klatkach schodowych i zeskakiwania ze stopni;                                                             

  d) bezcelowego przebywania w szatniach, toaletach i innych zakamarkach szkoły;                          

e) otwierania okien, wychylania się przez nie, siadania na parapetach;                                                        

f) urządzania zabaw zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;                                                                

  g) korzystania z placu zabaw bez pozwolenia nauczyciela dyżurującego.

46. Posiłki wydaje się w stołówce szkolnej:                                                                                          

a) podczas wydawania posiłków mogą w niej przebywać tylko uczniowie otrzymujący posiłki;                                                                                                                                   

  b) posiłki wydaje się podczas wyznaczonych przerw;                                                                         

c) uczniowie są zobowiązani do spożywania posiłków w ciszy i do kulturalnego zachowania się przy stole oraz reagowania na uwagi osób nadzorujących;                                                            

 c) dzieci z oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego korzystają ze stołówki po przerwach przeznaczonych dla uczniów starszych klas. Przychodzą na posiłki pod opieką nauczycieli opiekunów.

47. Urządzenia elektroniczne i telefony komórkowe:                                                                      

  a) przynoszą do szkoły tylko ci uczniowie, dla których jest to ważne narzędzie komunikacji w przypadku przewlekłej choroby, konieczności natychmiastowego kontaktowania się podczas specyficznych sytuacji życiowych;                                                                                         

b) pozostali uczniowie nie korzystają w szkole z takowych urządzeń;                                                      

 c) jeśli dojdzie do kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia urządzenia – szkoła nie ponosi  odpowiedzialności, uczniowie przynoszą sprzęt na własne ryzyko.

48. Jeśli uczeń  używa go w trakcie lekcji, przeszkadza w prowadzeniu zajęć słuchając rozmów, łącząc się telefonicznie z rozmówcami, nadając lub odbierając wiadomości tekstowe – nauczyciel odbiera urządzenie i przekazuje je dyrekcji szkoły. Sprzęt będzie do odebrania przez rodziców.

49. Jeśli zaistnieje konieczność kontaktu z rodzicami uczeń i nauczyciel może skorzystać ze szkolnego telefonu. W tym celu prowadzi się ewidencję numerów telefonicznych w dzienniku klasowym.

50. Uczeń korzystający z telefonu komórkowego czy innego sprzętu elektronicznego podczas wycieczek, wyjazdów, wyjść poza teren szkoły sam odpowiada za niego. Szkoła ani nauczyciele nie odpowiadają za urządzenia elektroniczne, które uległy zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży.

51. Niestosowanie się do powyższego regulaminu w zakresie używania sprzętu elektronicznego ma wpływ na ustalanie oceny z zachowania ucznia.

52. Legitymacje szkolne :                                                                                                                    

a) każdy uczeń jest zobowiązany do jej posiadania i dbania o jej ważność.                                                                              

   b) jest to dokument poświadczający fakt pobierania nauki, uprawniający do korzystania z przysługujących zniżek przy przejazdach środkami transportu, poświadczający też tożsamość ucznia.

53. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną bez wnoszenia za nią opłaty

54. W przypadku utraty legitymacji za wydanie duplikatu pobiera się opłatę  określoną odrębnymi przepisami.

55. Ważność legitymacji jest przedłużana do dnia 30 września każdego roku szkolnego.

56. Karty rowerowe:                                                                                                                             

a) otrzymują uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia i przystąpili do egzaminu przeprowadzanego w szkole;                                                                                                             

   b) przygotowaniem do wyżej wspomnianego egzaminu zajmuje się wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

57. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje kartę rowerową bezpłatnie.

58. Uczniowie posiadający karty rowerowe mogą przyjeżdżać do szkoły na rowerach (za pozwoleniem rodziców/prawnych opiekunów) i zostawiają rowery w wyznaczonym miejscu, zabezpieczone przed kradzieżą.

59. Zabrania się korzystania w czasie przerw z rowerów, motorowerów, motorynek  i jeżdżenia nimi po terenie boiska szkolnego, a także wyjeżdżania poza teren szkoły. Zabrania się jeżdżenia wyżej wymienionymi pojazdami po terenie boiska szkolnego po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

60. Postanowienia końcowe;

 a) Regulamin wewnętrzny szkoły ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

b) dokument ten stanowi załącznik do Statutu szkoły;

c) z regulaminem zapoznaje uczniów, rodziców/ prawnych opiekunów wychowawca klasy; jest to również możliwe przez zapoznanie się ze stroną internetową szkoły;

 d) uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu wewnętrznego szkoły.