HomeContact
KONKURSY

Informacje o konkursach można pobrać z zakładki "Do pobrania"

 

REGULAMIN

 

II GMINNEGO  KONKURSU RECYTATORSKIEGO

WIERSZY JULIANA TUWIMA I JANA BRZECHWY

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

 

1. Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mojuszu pod Patronatem Pana Tadeusza Kobieli – Wójta Gminy Sierakowice.

 

2. Cele konkursu:

- Popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima i Jana Brzechwy,

- zachęcanie do wspólnego czytania z dziećmi literatury polskiej w tym poezji dla dzieci,

- rozwijanie zdolności recytatorskich,

- zainteresowanie dzieci poezją,

- umożliwienie zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich na większym forum.

 

3. Zasady uczestnictwa:

- Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego
  w Gminie Sierakowice,

- nauczyciel w porozumieniu z rodzicem przygotowują dziecko do pamięciowego opanowania jednego            wiersza J. Tuwima lub J. Brzechwy,

- konkurs będzie miał formę prezentacji wybranych utworów poetyckich Juliana Tuwima
 lub Jana Brzechwy,

- w konkursie mogą brać udział dzieci przygotowane i zgłoszone przez wychowawców grup w terminie
 do 11.04.2019 r. (czwartek).

 

4. Etapy konkursu:

I etap przedszkolny: wytypowanie max. po dwóch laureatów w każdej kategorii wiekowej:

- grupa 3 - 4 latków,

- grupa 5 - 6 latków.

II etap gminny:  laureaci I etapu biorą udział w II Gminnym Konkursie Recytatorskim Wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy w Szkole Podstawowej w Mojuszu.

4. Termin przeprowadzenia konkursu:

Konkurs recytatorski zostanie przeprowadzony dnia 26.04.2019 r. (piątek) w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy Szkole Podstawowej w Mojuszu o godz.10.00.

 

5. Kryteria oceny:

Komisja oceni występy dzieci wg następujących kryteriów:

- dobór wiersza i pamięciowe opanowanie,

- interpretacja utworu,

- kultura i wyrazistość słowa,

- oryginalność prezentacji i ogólny wyraz artystyczny.

 

 6. Nagrody dla laureatów:

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, przewiduje się również przyznanie wyróżnień w każdej kategorii. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowanie za uczestnictwo.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci do uczestnictwa w konkursie

 

Zgłoszenia uczestników do konkursu prosimy przesyłać do dnia 11.04.2019 r. (czwartek)
na adres lgosz@wp.pl lub anna.fuczka@ wp.pl

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

II Gminny Konkurs Recytatorski Wierszy

Juliana Tuwima i Jana Brzechwy
dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

 

 

 

1.Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………..

2.Tytuł i autor wiersza………………………………………………………….......

3. Wiek dziecka  ……………………………………………………………………..

4. Imię i nazwisko nauczyciela……………………………………………………….

5. Nazwa i numer przedszkola, adres, telefon………………………………………..

….............................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego dziecka

na udział w II Gminnym Konkursie Recytatorskim Wierszy Juliana Tuwima
i Jana Brzechwy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna* ………………………………………….. w II Gminnym Konkursie Recytatorskim Wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

organizowanym przez Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mojuszu pod Patronatem Pana Tadeusza Kobieli – Wójta Gminy Sierakowice.

 

Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna* przez Organizatora –w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgodę* na publikowanie na stronach internetowych szkoły, Urzędu Gminy Sierakowice, inf. w Wiadomościach Sierakowickich, itp wizerunku, danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moją córkę/mojego syna* w poszczególnych etapach konkursu.

 

 

………………………………                       ………………………………………………

            (miejscowość, data)                           (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka)

 

 

Organizator konkursu informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w konkursie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w …………………. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: Radosław Szycko email szycko@interia.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator będzie przechowywał dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, tam, gdzie dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla których je zgromadzono, zgodnie Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

REGULAMIN

VI Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki

w Języku Angielskim

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
 2. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Mojuszu
 3. Konkurs ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:

soliści klas 0-II

zespoły klas 0-II 

soliści klas III-V

zespoły klas III-V

soliści klas VI-VIII

zespoły klas VI-VIII

 1. Każda placówka może zaprezentować jeden utwór w każdej kategorii. Uczestnik występuje raz w jednym utworze.
 2. Tematem tegorocznego konkursu będą utwory z lat 90. XX wieku – piosenki muszą być w języku angielskim, bez niecenzuralnych i erotycznych treści.
 3. Do regulaminu dołączona została karta zgłoszenia, którą należy nadesłać na adres e-mail  mojusz0@poczta.onet.pl w treści e-maila wpisując VI Międzyszkolny Przegląd Piosenki w Języku Angielskim. E-maile zgłoszeniowe należy nadesłać najpóźniej do 1 marca 2019 roku.
 4. Wszelkie zmiany dotyczące wykonawców lub utworów należy zgłaszać najpóźniej do 6 marca. Po tym terminie organizator nie przyjmuje żadnych zmian.
 5. Szczegółowy harmonogram prezentacji uczestników konkursu zostanie przesłany na adresy elektroniczne do szkół do 7 marca 2018 roku.
 6. Przegląd odbędzie się 11 marca 2019 roku od godziny 9:00 w Szkole Podstawowej w Mojuszu.
 7. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych jest wyłącznie nagranie instrumentalne (bez głosu oryginalnego wykonawcy) na płycie CD lub pendrive. Nie dopuszcza się grania na własnych instrumentach.

11. Każdy uczestnik/zespół dostarcza organizatorowi bezpośrednio przed konkursem ( w dniu konkursu) płytę z podkładem lub pendrive.

 1. Każda płyta musi być opisana nazwą wykonawcy, instytucji, kategorii oraz tytułem utworu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odtworzenia nagrania z powodu uszkodzenia płyty bądź pendrive.
 3. Jeden zespół mogą tworzyć maksymalnie 3 osoby.
 4. Jury powołane przez organizatorów ocenia występy i przyznaje nagrody w każdej kategorii.
 5. Ocenie podlegają:

poprawność językowa (artykulacja, akcentowanie, intonacja)

poprawność muzyczna (emisja, dykcja, zgodność z linią melodyczną)

interpretacja utworu (wskazująca na rozumienie treści piosenki)

ogólne wrażenie artystyczne.

 1. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołane.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania zdjęć i nagrań z konkursu w Internecie oraz lokalnej gazecie.
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  w celach konkursowych i promocyjnych.

 

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do VI Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki w Języku Angielskim – Hity Lat 90.

Soliści klas 0-II

 

Imię i nazwisko wykonawcy

 

Tytuł utworu

 

Zespoły klas 0-II

Imiona i nazwiska wykonawców

 

 

 

Tytuł utworu

 

Soliści klas III-V

Imię i nazwisko wykonawcy

 

Tytuł utworu

 

Zespoły klas III-V

Imiona i nazwiska wykonawców

 

 

 

Tytuł utworu

 

Soliści klas VI-VIII

Imię i nazwisko wykonawcy

 

Tytuł utworu

 

Zespoły klas VI-VIII

Imiona i nazwiska wykonawców

 

 

 

Tytuł utworu

 

Nazwa placówki

 

 

Opiekun

 

Numer telefonu kontaktowego

 

 

VII  GMINNY  KONKURS  JĘZYKA   ANGIELSKIGO 

ENGLISH    FUN

dla klas IV, V, VI, VII i VIII szkół podstawowych

Cele konkursu:

 • zainteresowanie dzieci nauką języka angielskiego,
 • zachęcanie do rywalizacji i pogłębienia wiedzy dotyczącej kultury krajów anglojęzycznych.
 • promowanie uczniów uzdolnionych językowo.

Termin i miejsce/sposób składania zgłoszeń: 20.03.2019r. na adres: Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23, 83-334 Miechucino lub mailowo: mojusz0@poczta.onet.pl ( w tytule maila proszę koniecznie wpisać: English Fun)

Termin konkursu: 27.03.2019r. godz. 10.00 

Miejsce:  Szkoła Podstawowa w Mojuszu

Osoby odpowiedzialne:  Ilona Formella (tel. 665 634 902) oraz Anna Fuczka

Regulamin konkursu:

ü  Każda placówka ma prawo zgłosić po 1 uczestniku z każdego rocznika (czyli maksymalnie 5 uczestników) – w zależności od wyników eliminacji szkolnych;

ü  Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej;

ü  Konkurs ma charakter testu jednokrotnego wyboru i składa się z dwóch części: gramatyczno-leksykalnej oraz kulturoznawczej;

ü  Czas trwania testu: 45 minut;

ü  Wyniki zostaną ogłoszone po ok. 1 godz. od oddania testów;

ü  W przypadku uzyskania takiej samej liczby punków następuje dogrywka;

ü  Trzy pierwsze miejsca – nagrody rzeczowe.

ü  Wszelkie zmiany dotyczące uczestników należy zgłaszać organizatorowi najpóźniej na dwa dni przed datą konkursu.

 

 

 

 

Zagadnienia leksykalno-gramatyczne:

ü  Kl. IV: odmiana czasownika be oraz have got, czasy Present simple i Present continuous, dopełniacz saksoński (possessive ‘s), zaimki osobowe i dzierżawcze, liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych, zaimki wskazujące "this/that; these/those, konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't", podstawowe przyimki czasu i miejsca, zaimki pytające: where, who, when, what, how.

ü  Kl. V: przedimki, zaimki dzierżawcze, liczebniki główne i porządkowe, daty, czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, określeniai much/many/ a lot of/some/ any/ no, zaimki pytające, czasowniki modalne, stopniowanie przymiotników.

ü  Kl. VI: czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple, struktura ‘be going to’, określenia (a) few/(a) little/a lot of/too much/too many,

ü  Kl. VII: czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, struktura ‘be going to’, tryby warunkowe, strona bierna, mowa zależna, czasowniki modalne, stopniowanie przysłówków.

ü  Kl. VIII: czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, struktura ‘be going to’, tryby warunkowe, strona bierna, mowa zależna, czasowniki modalne, stopniowanie przysłówków.

 

Zagadnienia kulturoznawcze:

ü  Kraje anglojęzyczne (odpowiednio dla klas) i ich stolice, symbole, flagi, znane postacie, waluta, system polityczny, zabytki, położenie, itp.

Klasa IV – Anglia,

Klasa V – Szkocja,

Klasa VI – Irlandia Północna

Klasa VII –Walia

Klasa VIII – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 DO VII GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH FUN

Nazwa i adres szkoły:

 

 

Imiona, nazwiska i klasa uczniów:

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela:

 

Telefon kontaktowy:

 

Adres email: