HomeContact
STYPENDIA
Informacje

STYPENDIA NAUKOWE


SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

- Okres składania wniosków DO 30 WRZEŚNIA.

- Średnia ocen 5,0.

- Stypendium otrzymują uczniowie po ukończeniu pierwszego roku nauki.

- Zaświadczenie ze szkoły, że jest uczniem oraz o uzyskanej średniej ocen.

- Podanie skierowane do wójta gminy o przyznanie stypendium.

- Wniosek o przyznanie stypendium naukowego (można pobrać w ZEAS Sierakowice pok. 305).


SZKOŁY WYŻSZE – STUDENCI

- Okres składania wniosków DO 30 WRZEŚNIA.

- Średnia ocen: kierunek techniczny inż. 4,0; kierunek ścisły 4,2 (matematyka, fizyka, chemia), pozostałe kierunki 4,7.

- Stypendium przyznawane jest po pierwszym roku nauki.

- Zaświadczenie z uczelni o kierunku studiów oraz o średniej ocen.

- Podanie skierowane do wójta gminy o przyznanie stypendium.

- Wniosek o przyznanie stypendium naukowego (można pobrać w ZEAS Sierakowice pok. 305).


STYPENDIUM SOCJALNE (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne)


- Okres składania wniosków OD 1 DO 15 WRZEŚNIA.

- Dochód nie może przekroczyć 351 zł na członka rodziny.

- Na każde dziecko wypełnia się osobny wniosek (ale po jednym egzemplarzu dokumentów dotyczących opiekunów, rodziców, itp.).

- Uczniowie pełnoletni składają wnioski samodzielnie albo upoważniają rodziców lub prawnych opiekunów do złożenia wniosku.

- Jeżeli dziecko po ukończeniu szkoły lub 18-tego roku życia pracuje i mieszka razem z rodzicami, należy przedstawić zaświadczenie czym dana osoba się zajmuje i ile wynosi jej dochód za miesiąc sierpień.

- Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców oraz wysokość zarobków netto za miesiąc sierpień.

- Rolnicy przedstawiają nakaz płatniczy lub zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych


HEKTAR PRZELICZENIOWY RAZY 207 ZŁ = DOCHÓD

(nakaz płatniczy musi być najnowszy, jaki posiada wnioskodawca).

- Na rachunki można kupować odzież sportową, podręczniki, itp. od 1 września.

- Jeśli w rodzinie występuje niepełnosprawność, należy przedstawić zaświadczenie lub orzeczenie.

- Jeśli ktoś w rodzinie pobiera rentę, należy przedstawić odcinek za miesiąc sierpień.

- Jeśli rodzice nie pracują, należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Pracy lub napisać oświadczenie.

- Zaświadczenie o zasiłku rodzinnym za miesiąc sierpień.

- Działalność gospodarcza - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o ryczałcie, naliczany dochód 2 115,60 zł.

- Rozliczenie na zasadach ogólnych, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok.

Administrator dnia sierpień 30 2012
Drukuj