HomeContact
Stypendium szkolne
Informacje

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń lub słuchacz zamieszkujący na terenie gminy Sierakowice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:
uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  

Stypendium szkolne nie przysługuje:
Wychowankom przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, zerówek, uczniom którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych i ich suma przekracza dwudziestokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego będzie realizowana jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (np. odzież i obuwie sportowe, encyklopedie/słowniki oraz przybory szkolne) a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych – w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - poniesionych przez uczniów, rodziców uczniów, rodziców uczniów niepełnosprawnych bądź ich opiekunów prawnych, na podstawie imiennych rachunków oraz faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia), do wysokości kwoty określonej w wydanej decyzji.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku:
Rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń lub słuchacz, dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistniałego zdarzenia losowego (śmierć rodzica/opiekuna prawnego, długotrwała choroba ucznia, utrata mienia znacznej wartości oraz inne okoliczności losowe np. klęska żywiołowa)
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W przypadku ubiegania się
o przyznanie zasiłku szkolnego nie obowiązuje kryterium dochodowe.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymania stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Administrator dnia wrzesień 02 2019
Drukuj