HomeContact
Stypendia socjalne
Informacje

Formy stypendium:

  • stypendium szkolne
  • zasiłek szkolny

Stypendium może być przeznaczone na: zakup podręczników, zeszytów, obuwia, dresu sportowego, plecaka, kalkulatora i innych kosztów związanych z pobieraniem nauki w szkole. Przypominamy, iż wymagane jest przedstawienie imiennych faktur na zakup ww. wyposażenia ucznia do szkoły.

 II. Kto może złożyć wniosek:

Wniosek mogą składać: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

III. Wymagane dokumenty:

Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

1)    zaświadczenie potwierdzające dochód netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (czyli za miesiąc sierpień 2015)

2)    w przypadku szkół ponadgimnazjalnych zaświadczenie ze szkoły

IV. Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

- świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

lub

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski znajdują się Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Sierakowicach,                       ul. Lęborska 30 (urząd gminy) p. 305 

Termin składania wniosków: od 1 września do 15 września br.

Wnioski są przyjmowane przez Zespół Ekonomiczno administracyjny Szkół w Sierakowicach,          ul. Lęborska 30 (urząd gminy) p. 305 

 

 

 

 

Administrator dnia sierpień 23 2015
Drukuj