HomeContact
Projekt "Intelekt"
Informacje

W Szkole Podstawowej w Mojuszu realizowany jest Projekt „Intelekt – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sierakowice”

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich, gdzie dostęp do dóbr nauki i kultury jest ograniczony, oraz wzmocnienie znaczenia kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania.

Celem szczegółowym jest: pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, aby umożliwić im osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości;  stworzenie bodźców do dalszej nauki; wyrobienie nawyków zdrowotnych i językowych;   organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz  podniesienie jakości pracy szkoły, jej wizerunku i pozycji w środowisku lokalnym.

Rodzaje zajęć:

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

zajęcia logopedyczne;

specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: terapia pedagogiczna;

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych:zajęcia turystyczno-krajoznawcze;

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych:warsztaty teatralne;

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych: koło matematyczne.

 

 

 

 

Administrator dnia listopad 14 2011
Drukuj